توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

انجمن ژئوپلیتیک ایران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

iagk.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۷/۳۰