توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

مرکز پزوهشهای روان شناسی بالینی و توسعه مهارتها زندگی

cpr.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۲/۰۵