توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد

khev.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۵/۰۸