توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

Dependable Distributed Embedded Systems (DDEmS) Labratory

ddems2.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۷/۱۴