توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

International Branch of Ferdowsi University of Mashhad

ib2.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۸/۱۴