توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

سایت آزمایش شماره ۲

multi_host2.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۰۰۰۰/۰۰/۰۰