توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
161 rtcb.um.ac.ir مرکز پژوهش و فن آوری بيومولکولها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-01-17 Joomla! 1.5
162 mnl.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی میکرو نانو فلوئیدیک مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-01-25 Joomla! 1.5
163 cpr.um.ac.ir مرکز پزوهشهای روان شناسی بالینی و توسعه مهارتها زندگی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-02-05 Joomla! 1.5
164 epl2.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشکده ها 2012-02-25 Joomla! 1.5
165 adabiyat2.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 2012-02-25 Joomla! 1.5
166 kerg.um.ac.ir Knowledge Engineering Research Group مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-03-14 Joomla! 1.5
167 si1.um.ac.ir پژوهشکده زعفران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-04-22 Joomla! 1.5
168 vpb.docs2.um.ac.ir مستندات معاونت طرح وبرنامه گوناگون 2012-04-22 Joomla! 1.5
169 college.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 2012-05-01 Joomla! 1.5
170 Waveframe.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجک ها و کاربردهای آن مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-05-01 Joomla! 1.5
171 sportedu.um.ac.ir دانشکده تربیت بدنی دانشکده ها 2012-05-02 Joomla! 1.5
172 khev.um.ac.ir دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 2012-05-08 Joomla! 1.5
173 carsis.um.ac.ir مرکز پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-05-27 Joomla! 1.5
174 sciip.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-05-27 Joomla! 1.5
175 oir.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه معاونت ها 2012-05-27 Joomla! 1.5
176 civil.um.ac.ir گروه مهندسی عمران گروههای آموزشی 2012-05-27 Joomla! 1.5
177 ceaas.um.ac.ir قطب علمی آناليز روی ساختارهای جبری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-05-27 Joomla! 1.5
178 issp.um.ac.ir ازمايشگاه پردازش هوشمند سيگنالها و سيستمها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-05-27 Joomla! 1.5
179 laboratory.um.ac.ir Laboratory مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2012-06-11 Joomla! 1.5
180 sample-faculty.um.ac.ir دانشکده نمونه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 2012-06-16 Joomla! 1.5