توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
221 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي گروههای آموزشی 2014-09-23 Joomla! 2.5
222 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حديث گروههای آموزشی 2014-09-23 Joomla! 2.5
223 religion.um.ac.ir گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقي گروههای آموزشی 2014-09-23 Joomla! 2.5
224 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامي گروههای آموزشی 2014-09-23 Joomla! 2.5
225 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 2014-09-23 Joomla! 2.5
226 adabiyat2.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشکده ها 2014-09-23 Joomla! 2.5
227 iso.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 2014-09-29 Joomla! 2.5
228 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشي توسعه پايدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2014-10-11 Joomla! 2.5
229 rtcb.um.ac.ir هسته پژوهشي فناوري بيومولكول ها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2014-10-11 Joomla! 2.5
230 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمي جامعه شناسي شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2014-10-11 Joomla! 2.5
231 isssi.um.ac.ir انجمن سيستم هاي هوشمند گوناگون 2014-10-21 Joomla! 1.5
232 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
233 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
234 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
235 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
236 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
237 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی معاونت ها 2014-10-28 Joomla! 2.5
238 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي انجمن های علمی - دانشجویی 2014-10-28 Joomla! 2.5
239 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروههای آموزشی 2014-10-28 Joomla! 2.5
240 arshian.um.ac.ir وب گاه شهداي دانشگاه فردوسي گوناگون 2014-11-02 Joomla! 2.5