توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
41 sport.um.ac.ir اداره‌کل تربیت بدنی معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
42 karafarini.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
43 mafakher.um.ac.ir مرکز آثار، مفاخر و اسناد معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
44 basij.um.ac.ir بسیج کارکنان معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
45 um.nahad.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
46 gsa2.um.ac.ir مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت ها 0000-00-00 Post Nuke
47 adabiyat.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
48 theology.um.ac.ir دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
49 fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
50 sci.um.ac.ir دانشکده علوم پایه دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
51 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
52 eng.um.ac.ir دانشکده مهندسی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
53 agriculture2.um.ac.ir دانشکده کشاورزی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
54 epl.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده ها 0000-00-00 Post Nuke
55 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
56 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
57 wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
58 Http://seismo.um.ac.ir مرکز پژوهشی زمین‌لرزه‌شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
59 prc.um.ac.ir مرکز تحقیقات انار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
60 rcam.um.ac.ir مرکز پژوهشی ماشین‌های کشاورزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke