توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
61 roadsafety.um.ac.ir مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده‌ای مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
62 ishm.um.ac.ir پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
63 grc.um.ac.ir مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
64 gsrc.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
65 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
66 vps.um.ac.ir بخش انگل‌شناسی دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
67 cadcamlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
68 solidstate.um.ac.ir کتابخانه الکترونیکی فیزیک حالت جامد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
69 organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک (زيستی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
70 ippbx-lab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی تایید نمونه تجهیزات IP-PBX مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
71 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
72 eiarg.um.ac.ir گروه پژوهشی آنالیز تصاویر چشم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
73 vetabortion.um.ac.ir قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوارکننده مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
74 fib.um.ac.ir پژوهشکده فناوری زیستی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
75 ore.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخائر معدنی شرق ایران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
76 cefa.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Post Nuke
77 vetbiotech.um.ac.ir گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
78 farsidept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
79 engdept.um.ac.ir گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
80 zabanshenasi.um.ac.ir گروه زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke