تعهدات مرکز فاوا در ایجاد وبگاههای اطلاع رسانی

 

۱. با درخواست متقاضی، سایتی با دامنه درخواست شده و با قالب و اطلاعات پیش فرض ایجاد خواهد شد.
۲. وظیفه ایجاد محتوا بر عهده مسئول سایت می باشد.
۳. مسئول سایت می بایست آموزشهای لازم جهت ایجاد و راهبری سایت را از آدرس  websiteinfo.um.ac.irدریافت نماید.
۴.چنانچه بیش از ۶ ماه از آخرین بروزرسانی سایت بگذرد و سایت مجدد بروز نگردد مرکز فاوا ناگزیر به غیرفعال کردن آن سایت می باشد.
5. کارشناس سایت در هنگام ورود محتوا می بایست نکات فنی ارائه شده توسط کارشناس مرکز فاوا را رعایت نماید.
7. قالبهای پیشفرض مرکز فاوا تعداد محدودی میباشد و در صورت تغییر قالبهای پیشفرض یا طراحی قالب جدید در مرکز، آن قالب در لیست قالبهای پیشفرض مرکز فاوا قرار خواهد گرفت.