مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 service-desk.um.ac.ir service-desk 1397-03-19
122 elc.um.ac.ir مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1397-03-09
123 elc.um.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی 1397-03-09
124 facnet.um.ac.ir اطلاع رسانی مدیریت شبکه دانشکده ها 1397-03-08
125 game.um.ac.ir انجمن علمی گیم 1396-12-07
126 riog.um.ac.ir پژوهشکده نفت و گاز 1396-12-05
127 esa.um.ac.ir انجمن علمی انرژی 1396-11-25
128 robotics3.um.ac.ir آزمایشگاه رباتیک 1396-11-25
129 theo-lib2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1396-11-09
130 theo-ad.um.ac.ir کیوسک دانشکده الهیات 1396-11-09
131 ped2.um.ac.ir بخش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 1396-11-09
132 ped.um.ac.ir گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 1396-11-09
133 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-11-08
134 farhikhtegan.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان 1396-11-03
135 libepl2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 1396-11-01
136 segi2.um.ac.ir انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 1396-10-19
137 gozinesh.um.ac.ir هسته گزینش 1396-10-16
138 ogp.um.ac.ir خوشه نفت و گاز ،پتروشیمی دانشگاه 1396-10-16
139 rcps3.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-10-16
140 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 1396-10-02