مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 brainresearch2017.um.ac.ir مدرسه پاییزه 1396-06-25
162 summerschool.um.ac.ir مدرسه تابستانی 1396-06-25
163 moshaver3.um.ac.ir مرکز مشاوره 1396-05-23
164 ep.cef.um.ac.ir حماسه های مصور 1396-05-16
165 centrallab2.um.ac.ir سایت آزمایشگاه مرکزی 1396-05-04
166 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-05-04
167 hse.um.ac.ir برگزاری رویداد ملی سلامت، ایمنی و زیست پاک 1396-05-03
168 alsc.um.ac.ir واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 1396-04-20
169 khim.um.ac.ir باشگاه خانه صنعت ، معدن و تجارت 1396-04-20
170 prarchive.um.ac.ir تولیدات ویدئویی روابط عمومی 1396-03-28
171 esard2.um.ac.ir انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران 1396-03-07
172 fum-bike.um.ac.ir دوچرخه های اشتراکی 1396-02-16
173 clfc.um.ac.ir مرکز زبان فرانسه کالج دانشکاه 1396-02-04
174 refahsalamat.um.ac.ir مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان 1396-01-28
175 om.um.ac.ir مسابقه ملی دانشجویی در حوزه مدیریت عملیات 1396-01-14
176 persepolis.um.ac.ir پروژه تیم خودروی فرمول دانشجویی 1396-01-14
177 ilcrg.um.ac.ir گروه پژوهش های میان رشته ای زبان و فرهنگ کتیبه 1395-12-15
178 math.ssc.um.ac.ir انجمن علمی علوم ریاضی 1395-12-14
179 dcslab.um.ac.ir ازمایشگاه امنتی داده ها و ارتباطات 1395-11-27
180 iscsb.um.ac.ir شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه فردوسی مشهد 1395-11-27