مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
21 startup.moshaver1.um.ac.ir استارت آپ 1399-07-28
22 vs_jm3.um.ac.ir معاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
23 vpr.um.ac.ir معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
24 vpa_jm3.um.ac.ir معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
25 vpap_jm3.um.ac.ir معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
26 arshian_jm3.um.ac.ir پایگاه شهدای دانشگاه فردوسی مشهد 1399-07-28
27 miar.um.ac.ir بين الملل دانشكده علوم رياضي 1399-06-23
28 pbsm.um.ac.ir مديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبردي 1399-06-23
29 vpb.um.ac.ir معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد 1399-06-23
30 docs_vpb_jm3.um.ac.ir مستندات معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد 1399-06-23
31 hrop.um.ac.ir مديريت منابع انساني و تحول سازماني 1399-06-23
32 geographydept_jm3.um.ac.ir گروه جغرافيا 1399-05-13
33 socialsciences_jm3.um.ac.ir گروه علوم اجتماعي 1399-05-13
34 tarikhnegar_jm3.um.ac.ir گروه تاريخ 1399-05-13
35 russiandept_jm3.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات روسي 1399-05-13
36 arabicdept_jm3.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات عربي 1399-05-13
37 farsidept_jm3.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي 1399-05-13
38 frenchdept_jm3.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه 1399-05-13
39 engdept_jm3.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات انگليسي 1399-05-13
40 weri.um.ac.ir پژوهشكده آب و محيط‌زيست 1399-05-01