مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 college-eng.um.ac.ir مركز مهارت آموزي و مشاوره شغلي 1399-05-01
42 fumevent.um.ac.ir خلاقيت و ايده پردازي جشنواره ملي دانشگاهيان 1399-05-01
43 fhrc.um.ac.ir قطب علمي هيدروكلوئيدهاي بومي طبيعي ايران 1399-02-28
44 startup.moshaver.um.ac.ir رويداد استارت آپي توانمندسازي مركز مشاوره و توانمند سازي دانشگاه فردوسي مشهد 1399-02-28
45 taftash.um.ac.ir اتحادیه دانشگاه های تفتاش 1399-02-28
46 corona-univ.um.ac.ir دانشگاه کرونا گوناگون 1398-12-25
47 ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 1398-12-11
48 cdum.um.ac.ir قطب علمي مديريت كم آبياري و آب هاي نا متعارف 1398-12-11
49 watman.um.ac.ir مدیریت آب گوناگون 1398-10-23
50 mnl2.um.ac.ir آزمایشگاه میکرو نانو(واحد فناور ۴) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-10-23
51 eng2.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1398-10-16
52 refahi.um.ac.ir ستاد رفاهی دانشگاه 1398-10-04
53 cebesf.um.ac.ir قطب مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم 1398-10-04
54 cemcs2.um.ac.ir قطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه ها 1398-09-23
55 cemcs.um.ac.ir قطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه ها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-09-23
56 energylab.um.ac.ir آزمایشگاه انرژی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-09-20
57 manuscript.adabiyat.um.ac.ir بخش نسخه های خطی کتابخانه ادبیات گوناگون 1398-07-14
58 accounting.ssc.um.ac.ir انجمن علمی حسابداری انجمن های علمی - دانشجویی 1398-06-25
59 feacollege.um.ac.ir مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-06-25
60 brandinsport.um.ac.ir دبیرخانه دائمی برند در ورزش گوناگون 1398-06-12