مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 iicee2019.um.ac.ir ششمین همایش آموزش مهندسی ایران 1397-11-09
82 labs.um.ac.ir مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 1397-11-09
83 rgrc.um.ac.ir هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی 1397-11-09
84 nahad.um.ac.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 1397-10-17
85 library2.um.ac.ir مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی 1397-10-17
86 greenhouse.um.ac.ir واحد ویژه خدمات تخصصی علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد 1397-10-17
87 nrl.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1397-09-17
88 nrl.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری 1397-09-17
89 milab.um.ac.ir آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی 1397-09-10
90 iecf.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد 1397-08-26
91 iscisc2019.um.ac.ir شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1397-08-26
92 cpts.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 1397-08-22
93 fual.um.ac.ir Ferdowsi University Aerodynamic Laboratory 1397-08-09
94 edrive.um.ac.ir آزمایشگاه پژوهشی کنترل محرکه های الکتریکی و مبدلهای خورشیدی و بادی 1397-08-09
95 soealab.um.ac.ir آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا 1397-08-01
96 flp.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1397-06-06
97 mat.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد 1397-05-23
98 en.theology.um.ac.ir Faculty of Theology and Islamic Stadies 1397-05-17
99 wavelet.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجکهاو کاربردهای آن 1397-05-14
100 mrdm.um.ac.ir ارتباط شهرداری با دانشگاه 1397-05-08